Teuvan Rivakka ry

Pohjalaista urheilutoimintaa vuodesta 1902

    RSS RSS

TEUVAN RIVAKAN SUUNNISTUSJAOSTON

TOIMINTALINJA 2018

Yleistä:

Teuvan Rivakka on vuonna 2017 sata neljätoista vuotta täyttävä urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona suunnistusjaosto toimii aktiivisesti. Suunnistusjaoston tavoitteena on tarjota ja järjestää pääasiassa eri-ikäisille teuvalaisille terveysliikunta- ja harrastusmuotoisia kuntosuunnistuspalveluja, mutta myös alue- ja valtakuntatasoista kilpailutoimintaa.

Suunnistusjaosto tarjoaa korkeatasoista kuntosuunnistuspalvelua alueemme asukkaiden käyttöön. Lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen ja ylläpitäminen laadukkaana (Sinetti-seurana) on tärkeä osa jaoston toimintaa. Jaosto ajantasaistaa jo olemassa olevia ja tekee uusia suunnistuskarttoja, jotka ovat mm. myös alueen koulujen käytössä tarvittaessa.

Suunnistusjaostolla on Teuvan Rivakan suunnistustoiminnassa ylin päätösvalta ja jaoston jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jaosto on puolestaan velvollinen antamaan vuosittain selvitykset toiminnastaan pääseuralle (talousarvio, toimintakertomus ja -suunnitelma).

Toimintamuodot:

Lasten ja nuorten oravapolkukoulu

Jaosto järjestää vuosittain kevään – kesän aikana 5 -12- vuotiaille lapsille kerhomuotoisena suunnistusohjausta (= oravapolkukoulu). Lapset jaetaan ikänsä mukaan kolmeen eri ryhmään: 5 - 7- v. ryhmä maaoravat, 8-9-v. ryhmä rastioravat 10 -12-v. ryhmä liito-oravat. Ohjauskertoja on noin 9 sisältäen yhden syksyisen pimeäsuunnistusharjoituksen. Kesällä järjestetään omana toimintana tai naapuriseurojen kanssa yhteistyössä oravapolkukoululeirejä yli 11-vuotiaille oravapolkukoululaisille. Ohjaukset toteutetaan leikinomaisesti. Taitoharjoitusten määrä nousee iän perusteella ja suunnistustaitojen kehittyessä. Kesäkauden aikana oravapolkukoululaisille järjestetään vähintään yksi harjoituksenomainen suunnistuskisa. Oravapolkukoulun kautta saadaan uusia suunnistajia vanhempineen harrastuksen pariin eli jopa kokonaisia perheitä mukaan jaoston toimintaan. Oravapolkukoulussa sovitaan vuosittain pelisäännöistä erikseen lasten ja vanhempien kanssa. Järjestetään myös talvikauden aikana mahdollisuuksien mukaan salissa oravapolkukoululaisille taitoharjoituksia. Osallistutaan valtakunnallisille leireille.

Nuorisotoiminta

11–18 -vuotiaille suunnistusnuorille (taitoryhmä) järjestetään taitoharjoituksia talvella salissa ja keväällä-kesällä maastossa, yhteislenkkejä ja mahdollisesti leirejä yhteistyössä naapuriseurojen kanssa. Osallistutaan valtakunnallisille leireille. Nuorille suunnattua toimintaa kehitetään ja toteutetaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. Pelisäännöistä sovitaan erikseen nuorten ja vanhempien kanssa.

Iltarastitoiminta

Kuntoliikuntapalveluina jaosto järjestää noin 20 iltarastit + yhdet vaellusrastit Teuvan kunnan alueella kevään- syksyn aikana. Läpi kauden on iltarasteilla tarjolla vähintään neljä taitotasoltaan ja pituudeltaan erilaista suunnistusrataa. Oravapolkukoulun yhteydessä järjestetään lapsille ja nuorille muutamia kertoja RR- ja TR-ratoja. Tarpeen mukaan ennen kauden alkua on aloitteleville aikuisille suunnistuskoulutusta ja kauden alussa on iltarastien yhteydessä resurssien mukaan mahdollisuus saada henkilökohtaista suunnistusopastusta (ilmoittautumien etukäteen iltarastivastaavalle). Näin varmistetaan, että kaikki halukkaat pääsevät suunnistamaan omien taitojen ja kuntonsa mukaisesti. Järjestetään kevät-kesäkaudella maastossa suunnistajille taitoharjoituksia.

Muu toiminta

Järjestetään talvikauden aikana salissa junnujumppa yhdessä yleisurheilujaoston kanssa.

Kilpailutoiminta

Jaosto järjestää erilaisia suunnistuskilpailuja ja hakee/on hakenut säännöllisesti arvokisoja järjestettäväkseen. Jaosto tukee kaikkia kilpailuihin osallistuvia Teuvan Rivakkaa edustavia suunnistajia maksamalla osallistumismaksun. Oravapolkukoululaisia kannustetaan käymään oravapolkukoululaisten kisoissa harjoitusmielessä mm. siten, että ohjaajia tulee kisaan mukaan neuvomaan ja opastamaan ja järjestetään kisoihin yhteiskuljetuksia.

Käytännön toimintaperiaatteita:

Koulutus ja valmennus

Jaosto kannustaa jatkuvasti jaostolaisia tai muita suunnistuksesta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan suunnistusohjaajan, ratamestarin jne. koulutuksiin, joita SSL tai jaosto tarjoaa. Jaosto maksaa koulutuksesta ja valmennuksesta aiheutuneet kustannukset.

Yhteistyö

Teuvan Rivakan muiden jaostojen kanssa tehdään koko ajan yhteistyötä: tarjotaan ajanottopalvelua, järjestetään ja vedetään yhdessä muiden jaostojen kanssa erilaisia harjoituksia (jumppa), osallistutaan tarvittaessa talkootyönä muiden jaostojen organisoimien tapahtumien/kisojen järjestelyihin jne. Yhteistyötä tehdään myös E-P:n alueen muiden suunnistusseurojen kanssa (nuorten leirit, oravapolkukoululeiri jne.). Taloudellisten tukijoidemme kanssa tehdään yhteistyötä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Koulut saavat käyttöönsä haluamiaan karttoja ja tarvittaessa tehdään oppilaille harjoitusratoja.

Talous ja varainhankinta

Jaoston talous perustuu pääosin iltarastituloihin, järjestettävien kisojen tuottoihin, kunnan avustuksiin, tehtyihin sponsorisopimuksiin ja järjestyksenvalvontatehtävien hoitoon. Myös ajanottopalvelua ja suunnistuskarttoja myydään satunnaisesti.  Jaoston varainhankinnan peruskivenä on talkootyö, johon kaikkia jaoston toiminnassa tavalla tai toisella mukana olevia kannustetaan ja johon kaikki halukkaat ovat tervetulleita.


Maksut

Alle 20-vuotiaat voivat suunnistaa Teuvan Rivakan iltarasteilla maksutta. 20-v ja vanhemmilta iltarastimaksu 5 €/kerta/suunnistaja sisältäen kartan, emitin ja mahd. kompassin. Teuvan Rivakalla on käytössä iltarasteilla ns. Epsu-kausikortti hinnaltaan 65 €/kausi. Epsu-kausikortilla voi suunnistaa maksutta myös niiden seurojen iltarasteilla, jotka ovat mukana Epsu:n kausikorttisysteemissä. Lisäksi kortti on voimassa mm. Närpes OK:n, Kristiina OK:n ja IF Femmanin järjestämillä iltarasteilla. Iltarastien ratamestarit saavat Epsu-kausikortin hintaan 40 euroa. Oravapolkukoulumaksu 2018 on 15 /lapsi sisältäen vakuutuksellisen Nuori Suunta-kortin ja kaiken toiminnan (huom! Leimaus-leirin omavastuu).

Tiedottaminen ja yhteydenpito

Ulkoinen tiedottaminen: paikallislehti Tejuka, Suunnistajalehti, Rivakan suunnistusjaoston kotisivut ja Facebook-sivut, sähköposti, tarvittaessa maakuntalehdessä.

Sisäinen tiedottaminen: puhelinsoitot, tekstiviestit, sähköposti, posti ja yhteinen Google Drive-kansio.

Etenkin oravapolkukoululaisten vanhempia kannustetaan ottamaan rohkeasti tarvittaessa yhteyttä oravapolkukouluvastaavaan tai -ohjaajiin.

Seuratoimijoiden kiittäminen

Jaosto järjestää vuosittain kiitokseksi jaostolaisille puolisoineen kuntoilu- ja ideointi-illan. Vuosittain järjestetään suunnistajille, oravapolkukoululaisille perheineen kauden päätöstilaisuus kahvi- ja makkaratarjoiluineen. Oravapolkuohjaajina toimineille jaetaan pieni muisto. Erikseen pyritään tarjoamaan vuosittain nuorille ohjaajille kiitokseksi jääkiekko-ottelureissun, laivareissun tms. Ratamestareina toimineille annetaan alennusta iltarastimaksusta.

Eettiset linjaukset:

Kasvattajaseurana toimiminen

Lapsi- ja nuorisotyö on suunnistusjaoston arvoista tärkein, koska kasvattajaseurana toimiminen on myös koko Teuvan Rivakan toimintalinjan mukainen. Ilman uusia suunnistajia jaostolla ja sen toiminnalla ei ole jatkuvuutta. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki suunnistuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret taitotasosta tai aktiivisuuden määrästä riippumatta.

Luonnon kunnioittaminen

Ympäristöasioiden huomioiminen kuuluu luonnollisena osana suunnistukseen. Lasten ja nuorten harjoituksissa ja kokoontumisissa keskustellaan mm. siitä, että luontoon pyritään jättämään mahdollisimman vähän jälkiä ja että roskaaminen ei kuulu hyviin tapoihin. Jätteiden määrä minimoidaan kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Matkoissa suositaan kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia.


Terveet elämäntavat

Seura kannustaa säännölliseen ja elämänikäiseen kuntoliikuntaan joko suunnistuksen tai muiden urheilumuotojen parissa. Päihteitä ja tupakointia ei seuran tapahtumissa tai kisamatkoilla hyväksytä. Jaosto tuomitsee ehdottomasti dopingin käytön.

Tavoitteet:

Teuvan Rivakan suunnistusjaoston ensisijaisena tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista suunnistustoimintaa taitotasoon katsomatta teuvalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Suunnistusohjausta tarjotaan lapsille ja nuorille tasapuolisesti. Koulutusta ja valmennusta pyritään tarjoamaan niille lapsille ja nuorille, jotka haluavat kehittää suunnistustaitojaan kilpasuunnistustasolle. Jaosto järjestää kilpailutoimintaa ja mahdollistaa kilpailutoimintaan osallistumisen seuran edustajana.

Lähivuosien tavoitteenamme on nuoria ikäluokkia kasvattamalla pyrkiä vahvistamaan koko jaoston toimintaa ja nostaa sekä toiminnan että kilpailullisten tavoitteiden tasoa. Tähän päämäärään pääsemiseksi pyrimme saamaan suunnistajia am-kisoihin mahdollisimman paljon, keskitymme viestijoukkueiden kokoamiseen (nuorten ikäluokkiin vähintään neljä suunnistajaa), tehostamme Sinettiseura- statuksen markkinoimista lajin vetovoimaisuuden ja ympäröivästä seudusta saatavan tuen saavuttamiseksi ja sitoutamme lasten vanhempia vähitellen jaoston toimintaan (ensin pieniä rajattuja tehtäviä ja siitä siirrytään suunnistuksellisempiin haasteisiin).

*******************************************************************************************************

Teuvan Rivakan suunnistusjaoston toimintalinja on tarkistettu ja hyväksytty jaoston kokouksessa 7.2.2018.

 

 

 

Kirjaudu extranetiin - © Teuvan Rivakka 2009 - Networks CMS